Skip to content

Qurbani ka hukm

  QURBANI HAR BALIGH, MUQEEM AUR SAHIB-E-ISTITAAT (JO HAQEEQI HAAJAT KE ALAWAH GUNJAYISH RAKHTA HO) UN PAR FARZ WA WAAJIB HAI AUR MUSAFIR KE LIYE MUSTAHAB HAI. DALEEL: 1. ABU DAWUD- KITAAB-AL-DAHAYA-2788 2. SAHIH MUSLIM- KITAAB-UL-ADHA-1975
  قربانی کا حکم  
  Qurbani ka hukm

  QURBANI HAR BALIGH, MUQEEM AUR SAHIB-E-ISTITAAT (JO HAQEEQI HAAJAT KE ALAWAH GUNJAYISH RAKHTA HO) UN PAR FARZ WA WAAJIB HAI AUR MUSAFIR KE LIYE MUSTAHAB HAI.

  DALEEL: 1. ABU DAWUD- KITAAB-AL-DAHAYA-2788 2. SAHIH MUSLIM- KITAAB-UL-ADHA-1975

  Leave a Reply